KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2019

Tarcza Antykryzysowa 2.0 ogłoszona

W nocy z czwartku na piątek Sejm głosował w sprawie poprawek zgłoszonych przez Senat do Rządowego projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

17 kwietnia 2020

Uchwalona ustawa ma na celu uzupełnienie przepisów obowiązującej już tzw. Tarczy Antykryzysowej 1.0, poprzez wprowadzenie dalszych rozwiązań zapewniających przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym i społecznym epidemii koronawirusa, jak również rozszerzenie działań prawnych i systemowych minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego.

W ramach prac posłowie rozpatrywali łącznie 95 senackich poprawek, które wcześniej zostały poddane pod ocenę Komisji Finansów Publicznych. Posłowie postanowili o przyjęciu ponad 40 poprawek pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję.

W dniu 17 kwietnia 2020 r. ustawa została podpisana przez Prezydenta RP oraz ogłoszona w Dzienniku Ustaw.

Z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w ustawie, niniejszy akt wchodzi w życie z dniem 18 kwietnia 2020 r.

Zauważyć należy, iż poza wieloma poprawkami o charakterze ściśle legislacyjnym, Sejm przyjął także poprawki merytoryczne, wpływające na sytuację przedsiębiorców mierzących się z kryzysem wywołanym przez epidemię koronawirusa. Poniżej wskazujemy na kluczowe poprawki Senatu, które ostatecznie znalazły się w treści uchwalonej ustawy.

 • Po pierwsze przedsiębiorcy chcący skorzystać z rządowego wsparcia finansowego zobowiązani będą do złożenia Polskiemu Funduszowi Rozwoju oświadczeń wymaganych do ustalenia możliwości objęcia przedsiębiorcy wsparciem finansowym, które to oświadczenia będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej.
 • Środki pochodzące z udzielonego przedsiębiorcom wsparcia finansowego, mają być wyłączone z egzekucji sądowej ani administracyjnej, chyba że egzekwowana wierzytelność powstała w związku z naruszeniem zasad, na których udzielono danemu przedsiębiorcy takiego wsparcia.
 • Ustawa daje Polskiemu Funduszowi Rozwoju, kompetencję do emitowania na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych obligacji objętych gwarancją Skarbu Państwa. Niniejsze rozwiązanie ma pozwolić PFR na pozyskanie niezbędnego kapitału w celu realizacji zadań wyznaczonych w ramach tzw. Tarczy Finansowej.
 • Świadczeniami postojowymi objęte zostaną osoby, prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, przed dniem 1 lutego 2020 r., które odnotowały spadek przychodu o co najmniej 15 %, nawet jeśli ich przychód w miesiącu poprzedzającym był wyższy od trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Na podstawie dotychczasowych przepisów, przekroczenie progu przychodów odpowiadającego trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia uniemożliwiało ubieganie się o świadczenie postojowe. Analogiczna zmiana dotyczyć będzie osób wykonujących umowy cywilnoprawne.
 • Wprowadza się możliwość częściowego (tj. do 50 % wysokości należności) zwolnienia na wniosek płatnika (który zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 osób) z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r.
 • Przewiduje się zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec 2020 r. także wówczas gdy należności te zostały już opłacone.

W ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0 wprowadza się kolejne w ostatnich tygodniach zmiany do kilkudziesięciu aktów prawnych, w tym m.in. do ustaw z dnia:

 • 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
 • 16 września 1982 – Prawo spółdzielcze
 • 6 kwietnia 1984 r o fundacjach
 • 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
 • 7 lipca 1994 – Prawo budowlane
 • 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
 • 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 • 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
 • 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych
 • 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
 • 16 października 2019 o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw
 • 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
 • 15 stycznia 2015 r. o obligacjach
 • 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego
 • 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Zmiany wprowadzone Tarczą Antykryzysową 2.0 obejmują m.in.

1)     wprowadzenie podstawy prawnej dla udzielenia na zasadach rynkowych zwrotnego wsparcia finansowego przedsiębiorcom przez Agencję Rozwoju Przemysłu (wsparcie nie ma charakteru pomocy publicznej) - jest to kolejny element tzw. Tarczy Finansowej,

2)     dodanie spraw o rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne do listy spraw pilnych;

3)     częściowe (do wysokości 50 % kwoty składek) zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec – maj dla przedsiębiorców zatrudniających od 10 do 49 osób,

4)     wprowadzenie możliwości ubiegania się o pożyczki przez mikroprzedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników,

5)     wyłączenie obowiązku wliczania do przychodów zwolnienia ze składek i mikropożyczek,

6)     zniesienie górnego pułapu przychodów (300 % przeciętego wynagrodzenia) w odniesieniu do świadczeń postojowych dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz możliwość wnioskowania oświadczenie postojowe na kolejne

7)     możliwość odstąpienia do pobierania odsetek za zwłokę od składek ZUS,

8)     wprowadzenie możliwości zdalnego uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (pisaliśmy o tym w „Parkiecie”)

9)     zmiany w ustawie o obligacjach (pisaliśmy o tym na stronie Kancelarii)

10)  zmiany w zakresie biegu terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości (pisaliśmy o tym na stronie Kancelarii)

11)  zwolnienie transakcji dot. walut wirtualnych z PCC (pisaliśmy o tym na stronie Kancelarii),

12)  możliwość wydawania przez KNF decyzji w formie dokumentu elektronicznego (pisaliśmy o tym na stronie Kancelarii),

13)  wydłużenie terminów związanych z obowiązkiem opracowania przez podmioty nadzorowane polityki zaangażowania (pisaliśmy o tym stronie Kancelarii).

Niestety, niezmienne względem pierwotnej wersji ustawy, przepisów Tarczy Antykryzysowej 2.0 nie będzie można stosować do przedsiębiorców, wobec których otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne. Oznacza to, że wielu przedsiębiorców postawionych zostanie przed alternatywą, czy korzystać ze wsparcia oferowanego na podstawie przepisów Tarczy Antykryzysowej 2.0, czy też wykorzystać osłonę jaką zapewniają przepisy prawa restrukturyzacyjnego.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: +48 22 295 09 40,
  tel./fax: +48 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn