KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2019

Tarcza Antykryzysowa 3.0 – zmiany dla branży pożyczkowej

Projekt Ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarcza Antykryzysowa 3.0) przewiduje wprowadzenie istotnych zmian w ekosystemie prawnym branży pożyczkowej.

30 kwietnia 2020

Zmiany obejmują:

1)     karalność niektórych czynów potocznie nazywanych „lichwą”,

2)     ograniczenie możliwości egzekucji z nieruchomości,

3)     sankcję nieważności umów przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości mieszkalnej wykorzystywanej przez konsumenta.

 

1)     Karalność niektórych czynów potocznie nazywanych „lichwą”,

Nowe przepisy mają się znaleźć się w rozbudowanym art. 304 kodeksu karnego.

Karalna lichwa dotyczyć ma podlegających zwrotowi świadczeń udzielanych osobom bez związku z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

Pierwszy z przypadków to żądanie zapłaty kosztów pozaodsetkowych w kwocie co najmniej dwukrotnie przekraczającej ustawowy limit.

Drugi przypadek to żądanie zapłaty odsetek co najmniej dwukrotnie wyższych od odsetek maksymalnych.

Nowe przestępstwa podlegać mają karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Jeżeli jednak sprawca naprawi szkodę w całości, sąd będzie mógł zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

 

2)     Ograniczenie możliwości egzekucji z nieruchomości,

Tarcza Antykryzysowa 3.0 przewiduje ograniczenie możliwości egzekucji długów z lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, do przypadków gdy wysokość egzekwowanej należności głównej stanowi co najmniej równowartość jednej dwudziestej części sumy szacowania. Chodzi zatem o wyłączenie możliwości licytacji takiej nieruchomości, jeśli wartość należności głównej jest niższa niż 5 % wartości nieruchomości.

Reguła ta nie będzie miała zastosowania jeżeli należność przysługuje Skarbowi Państwa, wynika z wyroku wydanego w postępowaniu karnym lub zgodę na wyznaczenie terminu licytacji wyraził dłużnik, do którego nieruchomość należy, albo sąd. Sąd wyrazi zgodę na wyznaczenie terminu licytacji na wniosek wierzyciela, jeżeli przemawia za tym wysokość i charakter dochodzonej należności lub brak możliwości zaspokojenia wierzyciela z innych składników majątku dłużnika.

 

3)     Sankcja nieważności umów przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości mieszkalnej wykorzystywanej przez konsumenta.

Ponadto, Tarcza Antykryzysowa 3.0  obejmuje regulację przewidującą sankcję nieważności umów przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości mieszkalnej wykorzystywanej przez konsumenta.

Powyższe dotyczyć ma umów, w których konsument zobowiązuje się do przeniesienia własności nieruchomości służącej zaspokojeniu jego potrzeb mieszkaniowych w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy, w przypadku gdy:

a)               wartość przenoszonej własności nieruchomości jest wyższa niż wartość zabezpieczanych tą nieruchomością roszczeń pieniężnych powiększonych o wysokość odsetek maksymalnych za zwłokę od tej wartości za okres 24 miesięcy lub,

b)               wartość zabezpieczanych tą nieruchomością roszczeń pieniężnych nie jest oznaczona, lub

c)               zawarcie tej umowy nie zostało poprzedzone dokonaniem wyceny wartości rynkowej nieruchomości dokonanej przez biegłego rzeczoznawcę.”.

Przypomnieć należy, iż powyższe propozycje zmian prawnych w obszarze działań branży pożyczkowej, nie są pierwszymi objętymi regulacją Tarczy Antykryzysowej. W pierwszym pakiecie ustaw, ograniczone zostały limity kosztów pozaodsetkowych, jakie firmy pożyczkowe i banki mogą naliczać za udzielanie kredytu konsumenckiego,

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: +48 22 295 09 40,
  tel./fax: +48 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn